מבוא להסתברות

מרצים שמעבירים את הקורס: 
פרופ' יצחק מלכסון
פרופ' אילון סולן
פרופ' רון פלד
ד"ר אלון נשרי
דרישות קדם: 
אלגברה לינארית 2א (אפשר במקביל)
חדו"א 2א (אפשר במקביל)
מתמטיקה בדידה
תיאור: 

קורס מבוא העוסק במושגי מבוא בתורת ההסתברות, משתנים מקריים, חישובי תוחלת ושונות ושרשראות מרקוב בדידות בזמן בדיד.
בקורס נתעסק רק בהסתברות בדידה, כהכנה לעיסוק בהסתברות על מרחבים רציפים בהסתברות למדעים או בהסתברות למתמטיקאים.