אנליזה נומרית 1

מרצים שמעבירים את הקורס: 
דוקטור חיים אברון
פרופסור יוא שקולניצקי
דרישות קדם: 
חדו"א 2א
אלגברה לינארית 2א
מבוא מורחב למדעי המחשב או מבוא כללי למדעי המחשב