אביב 2017

מרצה/ים: 
פרופסור דוד סודרי
סיכומים: 
Tuesday, March 14, 2017
נושאי השיעור: 
  • החבורות הלינאריות
  • החבורות הסימפלקטיות
  • החבורות האורתוגונליות
  • מערכות שורשים, הגדרה ודוגמאות: Al, Bl, Cl, Dl, Gl